Tượng Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tượng AHBS Đặng Thùy Trâm
Tượng Trang trí
Tranh gò đồng Thợ săn
Lư hương đúc đồng
Lư hương đúc đồng
Bản đồ và Sa bàn điện tử TW Cục Miền Nam
Tượng điêu khắc
Tượng Trang trí sân vườn
Sa bàn điện tử