Giới thiệu

Chuùng toâi xin ñöôïc pheùp giôùi thieäu moät soá thoâng tin cuûa Coâng ty ñeán vôùi Quyù vò. Coâng ty chuùng toâi : CTY TNHH SX –TM –DV ÑAÏI NHAÄT LONG.

Vôùi nhieàu naêm kinh nghieäm trong saûn xuaát kinh doanh, coäng vôùi ñoäi nguõ Caùn Boä Coâng Nhaân Vieân laønh ngheà vaø trang bò daây chuyeàn maùy moùc hieän ñaïi. Coâng ty chuùng toâi chuyeân saûn xuaát vaø cung caáp trong nöôùc vaø xuaát khaåu:

 

·        Thuøng Carton 3-5-7 lôùp (soùng : E ,B ,C ,A ,CB ,AB…) , in offset, flexo, keùo luïa treân moïi chaát lieäu baèng giaáy.

·         Thuøng, hoäp, tuùi giaáy, nhaõn, quaûng caùo, giaáy decal in Offset.

·        Carton board 2-3-5-7 lôùp, loõi giaáy.

·        Nhaän gia coâng thuøng boài, beá, caét, traùng maøng PE, UV ….

 

Coâng ty chuùng toâi seõ ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu veà Bao Bì cuûa Quyù Coâng ty trong ñieàu kieän toát nhaát. Phöông chaâm cuûa chuùng toâi ñoái vôùi khaùch haøng laø : “ UY TÍN,CHAÁT LÖÔÏNG, CHUYEÂN NGHIEÄP, GIAÙ REÛ “.

 

Coâng ty chuùng toâi raát mong ñöôïc phuïc vuï Quyù Coâng ty trong moät ngaøy gaàn nhaát.

 

Moät laàn nöõa xin kính chuùc Quyù Coâng ty thaønh coâng toát ñeïp trong moïi lónh vöïc.

Xin chaân thaønh caûm ôn.

 

Hồ sơ doanh nghiệp
Tên: Công ty TNHH SX - TM - DV Đại Nhật Long 
Địa chỉ: Số 61, Đường An Phú Đông, khu phố 3. Phường An Đông - Quận 12 
Quốc gia: Việt Nam 
Người đại diện:  
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 
Người liên hệ: Ông  Nguyễn Tấn Quốc
Chức vụ: Phòng Kinh Doanh 
Năm thành lập: 2009
Nhân lực:   
Loại hình công ty: Sản xuất, Dịch vụ, Thương mại 
Loại hình kinh doanh: Xuất khẩu, Nội địa 
Vốn đăng ký:   
Doanh thu năm:   
Doanh thu xuất khẩu:   
Sản phẩm chính:  
Thị trường: Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Đông Nam Á 
Chứng chỉ: