Phân bón lá BOOM FLOWER-n
Thuốc trừ nấm JIVON 6 WP
Thuốc trị rầy ALIKA 247 SC
Thuốc trừ sâu ALPHAN 5 EC
Thuốc trừ cỏ ANCO 600 DD