Loại Đứng-Lớn-Ng.liệu hạt
Máy Đóng Gói Khay - Hộp Lớn
Máy Đóng Gói Nằm - Lớn
Máy Đóng Gói Nằm - Nhỏ
Máy Đóng Gói Khăn Giấy