Sơ Ri Miên - nở, khô, trắng
Bông Lúa Vàng - thơm nhiều, dẻo
Thơm Mỹ - dẻo, thơm thoảng